دانشکده مهندسی نفت و گاز - انجمن های علمی

  ثبت نام انجمن مهندسان نفت ایران ISPE

 تاريخ: 19/04/97

 انجمن های علمی نقش بسیار مهمی در پویایی محیظ دانشگاه و فعالیت های آموزشی و فوق برنامه دانشجویان دارد. برای ثبت نام در انجمن علمی مهندسی نفت، انجمن ISPE و انجمن EAGE لطفا بر روی لینک زیر کلیک نموده و مشخصات خود را ذر وارد نمایید.

ثبت نام در انجمن ISPE


 درج در سايت توسط : PGE