دانشکده مهندسی نفت و گاز - اخبار

 اعطاي تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نوورود سال 1397

 تاريخ: 11/07/97

 بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين نامه "پشتيباني از فعاليتهای علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور"، تسهيلات ويژه ای از قبيل راتبة دانشجويي ، اعتبار آموزشياری ، اعتبار پژوهشياری ، اعتبار فنياری ، اعتبار توانمندی آموزشي ، اعتبار ارتباطات علمي و اعتبار توانمندی کارآفريني را به دانشجويان مستعد دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور اعطا مي کند.
برای اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را مطالعه نموده و به آدرس زیر مراجعه نمایید.
دسترسی به سایت بنیاد ملی نخبگان


 درج در سايت توسط : PGE